Nawigacja


Profil kancelarii

 1. Prawo cywilne, procesowe i egzekucyjne
 2. Prawo rodzinne i spadkowe
 3. Prawo karne i procesowe
 4. Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne
 5. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 6. Prawo bankowe
 7. Prawo ochrony środowiska
 8. Prawo budowlane
 9. Prawo kanoniczne
 1. Prawo cywilne, procesowe i egzekucyjne

  Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów wszechstronne usługi prawne w zakresie prawa cywilnego. Między innymi pomoc prawną w przygotowaniu: pozwu o zapłatę, apelacji, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, wniosku o wyznaczenie pełnomocnika procesowego z urzędu, zażalenia na postanowienie sądu. Jak również pism procesowych w postępowaniu nakazowym i upominawczym, skargi na czynności komornika, wniosku o wyjawienie majątku dłużnika.

 2. Prawo rodzinne i spadkowe

  Kancelaria udziela porad prawnych oraz pomoc prawną w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych takich, jak: pozew o rozwód, pozew o separację, pozew o zasądzenie alimentów, pozew o podwyższenie lub obniżenie alimentów, podział majątku wspólnego małżonków po orzeczeniu rozwodu. Z zakresu prawa spadkowego Kancelaria świadczy usługi prawne między innymi w przedmiocie: postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, uprawnienia do zachowku, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku oraz porady prawne w zakresie dyspozycji testamentowych.

 3. Prawo karne i procesowe

  Klienci Kancelarii mogą otrzymać poradę prawną w zakresie pełnej informacji o uprawnieniach pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego, a także pomocy prawnej w formie projektu zawiadomienia do prokuratora o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub umorzeniu śledztwa. Pomoc prawna Kancelarii dotyczy również przedmiotu powództwa cywilnego w toku postępowania karnego (powództwo adhezyjne).

 4. Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

  Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie problematyki postępowania administracyjnego, w tym skarg do właściwych organów na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy władzy publicznej albo przez ich pracowników, jak również procedur administracyjnych związanych z pobytem i pracą cudzoziemców na terenie RP.

 5. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Kancelaria świadczy wszechstronne usługi prawne w zakresie indywidualnego prawa pracy, pomocy prawnej w rozwiązywaniu sporów między pracownikiem a pracodawcą, a także sporządzaniu projektów pozwów i pism procesowych, jak również odwołań od decyzji ZUS.

 6. Prawo bankowe

  Kancelaria udziela porad prawnych Klientom pozostającym w sporze w przedmiocie naruszenia przez bank zapisów umowy rachunku bankowego, umowy kredytu lub pożyczki łączącej strony, reklamacji, skarg i pism odwoławczych do instytucji bankowych oraz nadzoru bankowego, a także projektów propozycji ugodowych.

 7. Prawo ochrony środowiska

  Kancelaria sporządza zgodnie z potrzebami Klientów projekty pism dotyczących uzyskania pozwoleń przez Poś. w procesie inwestycyjnym oraz udziela porady prawne w tym zakresie.

 8. Prawo budowlane

  Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie sporządzania pism, odwołań i zażaleń w procesie budowlanym oraz udziela porad w tym zakresie.

 9. Prawo kanoniczne

  Usługi w zakresie prawa kanonicznego, tj. pomoc prawna w:
  • procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w kościelnych trybunałach I, II i III instancji;
  • uzyskaniu dyspensy papieskiej od małżeństwa nieskonsumowanego;
  • stwierdzeniu stanu wolnego dla osób po rozwodzie cywilnym, które nie zawarły wcześniej małżeństwa kościelnego, a mają zamiar to uczynić;
  • uzyskaniu tzw. przywileju wiary, dla osób, których małżeństwo się rozpadło i albo same są nieochrzczone, albo pozostawały w związku z osobą nieochrzczoną

Kancelaria Adwokacka

Ul. Jana III Sobieskiego 11
40 - 082 Katowice
tel. 533 - 903 - 011
e-mail: banas@bkancelaria.pl